สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2018 5982  
2019 8726