สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 2601  
Feb 2019 1091  
Mar 2019 1371  
Apr 2019 1398  
May 2019 1509  
Jun 2019 931  
Jul 2019 871  
Aug 2019 0  
Sep 2019 0  
Oct 2019 0  
Nov 2019 0  
Dec 2019 0