Products

T.T.CONTROL SYSTEMS CO., LTD.

ออกแบบและติดตั้ง

  • หม้อแปลงไฟฟ้า
  • ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ( MDB, DB, EMDB )
  • ประกอบตู้และติดตั้ง Capacitor
  • ประกอบตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ( MCC )
  • ประกอบตู้ ATS ( Auto Transfer Switch )

Related Products